Radiohost.pl – Załóż swoje własne radio – Serwery Shoutcast v2

Regulamin

§ 1
postanowienia ogólne

 1. Serwis RadioHost.pl (dalej: Serwis) jest administrowany przez Adama Siemieniako, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Adam Siemieniako Projectpol” z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Aleji Zwycięstwa 96/98, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP 5862110367 oraz numerem REGON 221130071, zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszej akceptacji niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) oraz spełnieniu przewidzianych w nim warunków.
 4. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 KC.
 5. Regulamin ten jest kierowany wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługodawca nie przewiduje możliwości świadczenia usług oferowanych przez Serwis na rzecz osób będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 7. W skutek zaakceptowania Regulaminu przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 3 (dalej: Usługobiorcę) uzyskuje ona możliwość zakładania i korzystania z więcej niż jednego konta użytkownika (dalej: Użytkownik).

§ 2
Zawarcie umowy

 1. Usługodawca świadczy Usługobiorcy oraz związanym z nim Użytkownikom usługi w ramach Serwisu wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy.
 2. Zawarcie Umowy następuje w momencie łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. Dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Serwisu,
  2. akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie w odpowiednim formularzu pola akceptacji (checkbox) Regulaminu bez wprowadzania zmian ze strony Usługobiorcy.
 3. Użytkownik związany z Usługobiorcą może korzystać z funkcjonalności serwisu po wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługobiorcę lub wyrażeniu zgody na Udostępnienie jego danych przez Usługodawcę Usługobiorcy.

§ 3
Wynagrodzenie

 1. Usługodawcy należne jest wynagrodzenie za poszczególne usługi oferowane przez Serwis na podstawie Umowy.
 2. Zawarcie Umowy umożliwia Usługobiorcy dokonanie zapłaty na rzecz Usługodawcy za możliwość świadczenia usług w ramach Serwisu.
 3. Wynagrodzenie Usługodawcy jest pobierane z góry przez Usługobiorcę, a następnie jest rozliczane do wysokości ich sumy zgodnie z taryfikatorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu (dalej: Taryfikator) – zależnie od korzystania z poszczególnych usług przez Usługobiorcę i związanych z nim użytkowników.
 4. Usługodawca rozlicza środki przekazane mu przez Usługobiorcę zależnie od typu usługi oraz sposobu jego wykorzystania przez Usługobiorcę i związanych z nim Użytkowników do wysokości ich sumy zgodnie z Taryfikatorem.
 5. Sposób rozliczania środków przez Usługodawcę jest zależny wyłącznie od typu usług wykorzystywanych przez Usługobiorcę oraz związanych z nim Użytkowników.
 6. Usługodawca rozlicza środki opłacone przez Usługobiorcę w czasie rzeczywistym, w sposób wyłącznie zależny od tego z jakich usług Usługobiorca i związani z nim Użytkownicy korzystają w ramach Serwisu, zgodnie z Taryfikatorem.
 7. Usługodawca udostępnia pełen wykaz rozliczonych środków oraz saldo pozostałych do wykorzystania środków Usługobiorcy za pomocą odpowiedniego panelu w Serwisie.
 8. Wpłacone przez Usługobiorcę środki nie podlegają zwrotowi. Usługobiorca nie dokonuje również ich wykupu. Wynagrodzenie pobierane przez Usługodawcę podlega podatkowi od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z właściwymi przepisami prawa.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT tytułem realizacji Umowy w formie elektronicznej (format PDF). Wystawione faktury są udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu. Usługodawca może przesyłać Usługobiorcy wystawione faktury VAT również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę podczas zawierania Umowy.

§ 4
Przedmiot usługi

 1. Przeznaczeniem Serwisu jest dostarczenie kompleksowej technologii pozwalającej Usługobiorcy samodzielnie lub przy pomocy Użytkowników prowadzić lub wspomagać prowadzenie profesjonalnej stacji radiowej nadającej swój program poprzez sieć internet.
 2. Świadczenie usługi odbywa się na żądanie Usługobiorcy oraz związanych z nim Użytkowników.
 3. Aby Usługobiorca jak i związani z nim Użytkownicy korzystać z Serwisu w sposób prawidłowy niezbędne jest spełnienie minimalnym warunków, na które składają się:
  1. posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do internetu publicznej sieci telekomunikacyjnej, wyposażonego w przeglądarkę internetową Google Chrome (w minimalnej wersji 56), Mozilla Firefox (w minimalnej wersji 51), Opera (w minimalnej wersji 42) lub Safari (w minimalnej wersji 10), wspierającego technologię HTML5, JavaScript oraz protokół SSL,
  2. stworzenie konta Użytkownika.
 4. Utworzenie konta Użytkownika następuje podczas zawierania Umowy. W przypadku chęci umożliwienia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu na jego rzecz związanym z nim Użytkownikom, Usługodawca przydziela właściwe uprawnienie wybranemu przez siebie Użytkownikowi obecnemu w systemie.
 5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy nieprzerwaną możliwość dostępu do Serwisu oraz dąży do jego zapewnienia w sposób nieprzerwany deklarując minimalny poziom jakości świadczonych przez siebie usług w ramach Serwisu (dalej: SLA) jako dostępność usługi przez 99% czasu w skali roku. SLA jest obliczane poprzez sumę czasu stanowiącego przerwę w działaniu usługi w ciągu ostatnich 365 dni kalendarzowych. Informacja na temat aktualnego poziomu SLA będzie dostarczana w ramach jednej z funkcjonalności Serwisu.
 6. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp i korzystania z funkcjonalności Serwisu takimi jakimi one są, bez żadnych zapewnień co do ich funkcjonalności i przydatności do celów Użytkownika, w tym jakiejkolwiek gwarancji jakości ich działania. W zakresie obejmującym poziom SLA, Usługodawca nie odpowiada za ewentualne przerwy w dostawie
 7. Usługodawca nie monitoruje zawartości danych wprowadzanych do Serwisu przez Usługobiorcę i związanych z nim Użytkowników.
 8. Usługodawca nie modyfikuje w żaden sposób danych przekazywanych przez Usługobiorcę i związanych z nim Użytkowników.
 9. Usługodawca zapewnia wyłącznie zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Sposób wykorzystania dostępnych usług, ich kształtu czy treści jest zależny wyłącznie od woli Usługobiorcy lub związanych z nim Użytkowników. Usługodawca nie inicjuje przekazywanych danych za pośrednictwem usług dostępnych w Serwisie oraz nie wpływa na odbiorców przekazywanych danych za ich pośrednictwem.

§ 5
odpowiedzialność Usługobiorcy i usługodawcy

 1. Usługobiorca ponosi pełną i samodzielną odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich uprawnionych z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej za pomocą jakiejkolwiek z funkcjonalności Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykorzystanie jakiejkolwiek z funkcjonalności Serwisu przez Usługobiorcę lub związanych z nim Użytkowników w sposób, który skutkowałby naruszeniem przysługujących osobom trzecim praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 3. Strony uzgadniają, iż w przypadku wystąpienia do Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami mającymi na względzie naruszenie przez Usługobiorcę lub związanych z nim Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich lub próbę ochrony praw osób trzecich podejmowaną względem Usługobiorcy lub związanych z nim Użytkowników, takich jak na przykład ochrona dóbr osobistych czy egzekwowanie innych praw przysługujących osobom trzecim, ale także praw o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 oraz danych osobowych, Usługobiorca zobowiązuje się przejąć takie roszczenie od Usługodawcy, zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za takie roszczenie, w sposób samodzielny rozpoznać to roszczenie i podjąć właściwe kroki. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę uzasadnionych kosztów mających związek z wystąpieniem do niego przez osobę trzecią z opisanymi wyżej roszczeniami, Usługobiorca zobowiązuje się do ich zwrócenia tych kosztów Usługodawcy.
 4. Usługobiorca jest odpowiedzialny do przestrzegania postanowień Regulaminu przez związanych z nim Użytkowników oraz przepisów prawa właściwego podczas korzystania z Serwisu.
 5. Usługobiorca odpowiada za działania i zaniechania podczas korzystania z Serwisu przez siebie jak i osoby, które upoważnił do dostępu poprzez udostępnienie im identyfikatora oraz hasła. Usługobiorca odpowiada również za działania i zaniechania związanych z nim Użytkowników, jeśli wykonują je z jego upoważnienia i na jego zlecenie.
 6. Usługobiorca odpowiada za właściwe zabezpieczenie własnych danych dostępowych do Serwisu w postaci identyfikatora i hasła, również jeśli te dane dostępowe zostaną wykorzystane przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Usługodawca w przypadku niedotrzymania gwarantowanego SLA, odpowiada przed Usługobiorcom na zasadach gwarancyjnych w zakresie nieprzekraczającym wynagrodzenia Usługodawcy pobranego przez okres ostatnich 365 dni przed dniem niedotrzymania gwarantowanego SLA.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego Usługobiorcy, chyba że bezwzględnie obowiązuje przepisy prawa stanowią inaczej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania zobowiązania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługobiorcę.
 10. Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie Usługobiorcy.
 11. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej jest ona ograniczona do wysokości wynagrodzenia Usługodawcy pobranego z tytułu Umowy w ciągu 30 dni poprzedzających dzień wystąpienia zdarzenia będącego podstawą odpowiedzialności Usługodawcy. Jeśli okres trwania Umowy jest krótszy niż 30 dni, to ograniczenie odnosi się wysokości wynagrodzenia pobranego przez cały okresu jej trwania.
 12. W żadnym przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za utracone korzyści Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu jakichkolwiek jego strat lub szkód związanych pośrednio lub bezpośrednio ze świadczeniem na jego rzecz usług w ramach Serwisu, a powstałych z winy lub w wyniku roszczeń lub działań stron trzecich wynikających z dostępu do Usług i korzystania z nich przez Użytkownika lub jego pracowników bądź współpracowników.
 13. Strony nie odpowiadają za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, gdy takie opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynika ze zdarzenia będącego siłą wyższą (czyli zdarzeń znajdujących się poza kontrolą Stron – w szczególności wojen, kataklizmów, ataków cybernetycznych (w tym DDoS).
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Usługobiorcy.
 15. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują w sposób odpowiedni również po wygaśnięciu Umowy, jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. Na potrzeby tego paragrafu przez Usługobiorcę i Usługodawcę rozumie się także ich pracowników w postaci dowolnej osoby fizycznej zatrudnionej u tych podmiotów, ich podwykonawców i podmioty z nimi współpracujące.

§ 6
Obowiązki usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się nie propagować treści o charakterze bezprawnym, w tym treści faszystowskich, propagujących system totalitarny, nawołujących do nienawiści w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych lub ze względu na płeć.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do:
  1. uiszczania tantiem na rzecz twórców, których utwory eksploatuje w ramach prowadzonej za pośrednictwem narzędzi oferowanych przez Serwis internetowej stacji radiowej,
  2. spełniania wymogów stawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
  3. samodzielnego rozwiązywania wszelkich kwestii związanych z eksploatowaniem przez prowadzoną internetową stację radiową wszelkich utworów będących pod ochroną praw autorskich i pokrewnych należących do osób trzecich,
  4. samodzielnego rozwiązywania wszelkich kwestii związanych z eksploatowaniem przez prowadzoną internetową stację radiową wszelkich przedmiotów cudzych praw własności intelektualnej.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania swoich danych kontaktowych wprowadzonych do Serwisu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wystąpienia zmiany. W przypadku braku aktualizacji danych kontaktowych Usługodawcy Strony przyjmują, iż korespondencja wysłana na adres ujawniony przez Usługobiorcę w Serwisie będzie uznawana za doręczoną.
 4. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał funkcjonalności Serwisu do przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy Usługobiorca będzie planował rozpoczęcie przetwarzania danych osobowych przy użyciu Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zawarcia z Usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności.

§ 7
Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, iż nabył wszelkie prawa własności intelektualnej związane z działaniem Serwisu lub posiada do nich tytuł prawny w postaci licencji z prawem do sublicencjonowania, które zezwalają na eksploatację oprogramowania na niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu polach eksploatacji oraz korzystanie z tych dóbr w sposób wymagany do realizacji wszystkich oferowanych przez Serwis funkcjonalności.
 2. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie przez niego samego z przedmiotów praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej licencji na każdy z modułów składowych oprogramowania wykorzystywanego przez Serwis, jego elementy graficzne takie jak logotyp czy layout, treści czy koncepcje działania wyłącznie na czas trwania Umowy na polu eksploatacji obejmującym utrwalanie i zwielokrotnianie utworów techniką cyfrową wyłącznie przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 4. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej licencji na moduł oprogramowania umożliwiający osadzanie widżetów Serwisu w kodzie innych stron sieci web na polu eksploatacji oprogramowania obejmującym utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową przy użyciu serwerów i innych elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń sieciowych.
 5. Udzielone Usługobiorcy na podstawie § 7 ust. 3 i 4 licencje obejmują wyłącznie sposób korzystania z utworu niezbędny do prawidłowej obsługi wszelkich funkcjonalności Serwisu.
 6. Udzielone Usługobiorcy na podstawie § 7 ust. 3 i 4 licencje są ograniczone do czasu trwania Umowy.
 7. Udzielone Usługobiorcy na podstawie § 7 ust. 3 i 4 licencje nie są ograniczone terytorialnie i uwzględniają możliwość korzystania z utworów w ramach prowadzonej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej.
 8. Usługobiorca nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu udzielonych na podstawie § 7 ust. 3 i 4 licencji.

§ 8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją funkcjonalności Serwisu jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się wyłącznie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Usługobiorcy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
 4. Podawanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest w pełni dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę odbywa się na podstawie odrębnie wyrażonej przez niego zgody.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z dostępem do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności, sposobu korzystania z nich i ich użytkowania w terminie 30 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres reklamacja@www.radiohost.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane:
  1. firmę zgłaszającego reklamację oraz jej adres,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. reklamowany okres czasu,
  4. przedstawienie okoliczności uzasadniających wnoszoną reklamację,
  5. datę sporządzenia reklamacji wraz z podpisem osoby ją wnoszącej w przypadku zgłoszenia pisemnego.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszona reklamacja jest niekompletna, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia. Jeśli Usługodawca nie określi terminu uzupełnienia, to Usługobiorca winien dokonać uzupełnienia w 7 dniowym terminie.
 4. Brak uzupełnienia przez Usługobiorcę reklamacji uznanej przez Usługodawcę za niekompletną będzie skutkować pozostawieniem jej bez rozpoznania. W przypadku braku uzupełnienia reklamacji przez Usługobiorcę przyjmuje się, iż zrezygnował on z wcześniej zgłoszonej reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego Usługobiorcy.

§ 10
Wypowiedzenie umowy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu lub jego poszczególnych usług na rzecz Usługobiorcy lub do danych zamieszczonych w serwisie przez Usługobiorcę w przypadku:
  1. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji, że Usługobiorca wykorzystuje Serwis lub tylko jego poszczególne funkcjonalności w sposób niezgodny z Regulaminem lub z przepisami prawa,
  2. braku należytego współdziałania z Usługobiorcą w przypadku gdy okaże się ona niezbędna do ustalenia czy doszło do dostępu lub wykorzystania Serwisu w sposób niezgody z Regulaminem lub przepisami prawa,
  3. uzasadnionego przypuszczenia Usługodawcy, że do konta Usługodawcy w Serwisie uzyskany został dostęp przez osobę nieupoważnioną lub Użytkowników nie związanych z Usługodawcą,
  4. obiektywnie uzasadnionego przypuszczenia Usługodawcy, że niezwłoczne zawieszenie dostępu do określonej usługi lub całego Serwisu jest konieczne dla ochrony integralności, dostępności lub bezpieczeństwa Serwisu lub pozostałych Usługobiorców lub Użytkowników,
  5. braku uiszczenia wynagrodzenia, które umożliwiłoby rozliczenie wynagrodzenia Usługobiorcy zgodnie z Taryfikatorem,
  6. zaistnienia obowiązku wynikającego z mocy prawa lub z postanowień kompetentnych organów państwowych lub sądów,
  7. innego naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu.
 2. W przypadku zawieszenia, o którym mowa powyżej, Usługobiorca zostanie jego przyczynie poinformowany niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 72 godzin w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres wykorzystywany do obsługi Serwisu. W przypadku ustania powodu zawieszenia, Usługodawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 72 godzin przywróci dostęp do Serwisu lub jego poszczególnych usług Usługobiorcy.
 3. Strony ustalają, iż wypowiedzenie Umowy jest możliwe z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez jedną ze Stron drugiej przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 5. W przypadku zmiany treści Regulaminu lub Taryfikatora Usługodawca zawiadomi o tym fakcie Usługobiorcę wykorzystując jedną z funkcjonalności Serwisu lub wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę w Serwisie. Strony ustalają, że takie działanie będzie uznane za spełniające przesłanki łatwości dowiedzenia się w rozumieniu art. 384 KC przez Usługobiorcę. Zmiana w ten sposób zakomunikowana wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o jej dokonaniu, o ile Usługobiorca w ciągu 14 dni od chwili wysłania tego zawiadomienia nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Umowa w takim wypadku ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem 30 dnia od wysłania zawiadomienia o zmianie treści Regulaminu lub Taryfikatora.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę, środki uiszczone tytułem zapłaty wynagrodzenia za usługi dostępne w Serwisie nie zostaną zwrócone Usługobiorcy. Usługodawca pokryje z tych środków opłaty administracyjne oraz inne niezbędne opłaty.
 7. Rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron oraz za skutkuje usunięciem konta Usługodawcy w Serwisie.

§ 11
Postanowienia Końcowe

 1. Prawem właściwym w przypadku zawarcia Umowy jak i dla wszystkich postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane lub wynikające z faktu zawarcia Umowy bądź treści Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień, chyba że Strony nie zawarłyby Umowy bez tego postanowienia, a niemożliwe będzie zastosowanie zdania kolejnego. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do celu założonego przez Strony.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na łamach strony www.RadioHost.pl, tj. w dniu 14.02.2016 r. Regulamin zastępuje z dniem jego wejścia w życie wszelkie wcześniejsze regulaminy Serwisu.
Exit mobile version